RESOLUTION ADVOCATUUR


PRIVACYVERKLARING1.WIE?


Deze Privacyverklaring regelt de verwerking van persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke mr. S.R. Markus h.o.d.n. Resolution advocatuur gevestigd te (2321 JW) Leiden aan het Kanaalpark 157 met KvK 51998645 Contactpersoon voor de verwerking is mr. S.R. Markus.


2.BEGRIPPEN


De Algemene Verordening Gegevensbescherming definieert de term Persoonsgegevens als volgt:

Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, e-mailadres, telefoonnummer, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.


Onder verwerken van persoonsgegevens valt onder andere: het verzamelen, raadplagen, opslaan, bewaren en vernietigen van persoonsgegevens.3.GRONDSLAG VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEVENS


Persoonsgegevens mogen niet zomaar maar worden verwerkt. Resolution advocatuur verwerkt persoonsgegevens alleen wanneer er sprake is van de volgende situaties: 1) de verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst (van opdracht) die u met Resolution advocatuur hebt gesloten, 2) er bestaat een wettelijke verplichting voor Resolution Advocatuur om persoonsgegevens te verwerken, 3) Resolution heeft een gerechtvaardigd belang om persoonsgegevens te verwerken, tenzij uw belangen zwaarder wegen dan de belangen van Resolution Advocatuur of 4) u heeft uitdrukkelijk toestemming gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens.4.WELKE GEGEVENS WORDEN GEBRUIKT EN VOOR WELK DOEL?


Een advocaat treedt op als juridisch adviseur, vertegenwoordiger in rechte of voor andere doeleinden, en zal voor de goede uitvoering van zijn dienstverlening verschillende vormen van informatie, documentatie en ook persoonsgegevens nodig hebben. Resolution advocatuur zal alleen die persoonsgegevens verwerken die noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering van de verstrekte opdracht door de cliënt. 


Resolution Advocatuur verwerkt persoonsgegevens die cliënten zelf hebben verstrekt in het kader van de dienstverlening. Ook worden persoonsgegevens van derden verwerkt die betrokken zijn of worden bij de dienstverlening aan cliënten. Te denken valt o.a. aan wederpartijen van cliënten, partijen bij een (op te stellen) overeenkomst en contactpersonen van voornoemde partijen. Daarnaast worden persoonsgegevens verwerkt die verkregen worden uit bijvoorbeeld het handelsregister van de Kamer van Koophandel, het Kadaster, de Basisregistratie Personen en openbare bronnen (op het internet).


Persoonsgegevens worden enkel verwerkt in het kader van de opdrachten die aan Resolution advocatuur worden verstrekt. Alle persoonsgegevens vallen bovendien onder het beroepsgeheim en verlaten het kantoor niet, tenzij er sprake is van een onder punt 5 genoemde situatie.


5.DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN


In de communicatie met onder andere de Rechtspraak, overheden, deurwaarders, en andere (juridisch) betrokkenen kan het ter uitvoering van de verstrekte opdracht noodzakelijk zijn dat persoonsgegevens worden gedeeld. Resolution advocatuur zal alleen die persoonsgegevens delen die noodzakelijk zijn in het kader van de verstrekte opdracht.


Wanneer bedrijven uw persoonsgegevens verwerken in opdracht van Resolution Advocatuur, dan wordt met deze partijen een verwerkersovereenkomst gesloten om te verzekeren dat uw persoonsgegevens vertrouwelijk en veilig worden verwerkt door deze partijen. Resolution Advocatuur blijft de verantwoordelijke partij voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

 


6.BEWAARTERMIJN PERSOONSGEGEVENS


Resolution Advocatuur bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Verplichtingen op grond van de wet en de Gedragsregels voor de Advocatuur kunnen echter meebrengen dat Resolution advocatuur persoonsgegevens voor langere tijd moet bewaren. Zo dienen persoonsgegevens in een dossier gedurende 20 jaren na archivering van het dossier te worden bewaard. Persoonsgegevens die Resolution advocatuur in het kader van belastingen heeft verzameld worden gedurende 7 jaren bewaard, volgend op het jaar waarop de administratie ziet. Persoonsgegevens die nodig zijn om producten en/of diensten in te kopen worden gedurende 3 maanden na het beëindigen van de relatie met de desbetreffende partij bewaard. Persoonsgegevens die nodig zijn om een verzoek (om informatie) te kunnen beantwoorden, worden bewaard totdat dit verzoek is behandeld.


7.VEILIGHEIDSMAATREGELEN


Resolution advocatuur heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

Resolution Advocatuur heeft bovendien de keuze gemaakt voor een softwareoplossing voor advocatenkantoren (Kleos van Wolters Kluwer) die de hoogste normen van databeveiliging hanteert (ISO 27001).


8.RECHTEN VAN DE BETROKKENEN:


U hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Resolution Advocatuur van uw persoonsgegevens maakt.


8.1 Recht van verbetering, verwijdering en beperking


U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet te verstrekken aan Resolution Advocatuur. Daarnaast hebt u steeds het recht om Resolution advocatuur te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van het verstrekken van persoonsgegevens of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten mogelijk niet leverbaar zijn.


U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.


8.2 Recht van verzet


U beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.


Daarnaast hebt u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u zelfs geen redenen op te geven.


8.3 Recht van vrije gegevensoverdracht


U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door u verstrekt zijn aan Resolution Advocatuur in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen.


8.4 Recht van intrekking van de toestemming


Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.


8.5 Uitoefening van uw rechten


U kan uw rechten uitoefenen door contact op te nemen met Resolution Advocatuur, hetzij per e-mail naar info@resolution-advocatuur.nl, hetzij per post aan bovengenoemd adres.  Om er zeker van te zijn dat een verzoek tot uitoefening van rechten daadwerkelijk van u afkomstig is wordt u verzocht een kopie van een geldig identiteitsbewijs mee te zenden. Resolution advocatuur adviseert u om de pasfoto, de Machine Readable Zone, documentnummer en BSN zwart te maken. Op uw verzoek wordt binnen 4 weken na indiening gereageerd.


8.6 Automatische beslissingen en profiling


De verwerking van de persoonsgegevens van u omvat geen profiling en zal door Resolution Advocatuur evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

 


8.7 Recht om een klacht in te dienen


Indien u onverhoopt klachten heeft over hoe Resolution Advocatuur uw persoonsgegevens verwerkt kunt u contact met ons opnemen. U heeft ook altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl9.COOKIES


Resolution Advocatuur maakt geen gebruik van Cookies op de website.10.WIJZIGINGEN


Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wij adviseren u regelmatig deze Privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen.


Laatst bijgewerkte versie: juni 2018