RESOLUTION ADVOCATUUR

KANTOORINFORMATIE


Op deze pagina treft u belangrijke informatie aan over Resolution Advocatuur, zoals algemene kantoorinformatie, tarieven, de algemene voorwaarden, de klachtenregeling, informatie over de geschillencommissie en de wijze van vervanging en waarneming bij afwezigheid.


Algemene kantoorinformatie


Resolution advocatuur is de handelsnaam van de eenmanszaak waaronder mr. S.R. Markus de advocatenpraktijk uitoefent. Resolution Advocatuur staat ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel onder nummer 51998645. BTW-identificatienummer:  NL001616301B66


mr. S.R. Markus is als advocaat ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, tel. 070 - 335 35 35, info@advocatenorde.nl.


Zoals iedere advocaat is mr. S.R. Markus verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid in Nederland. De verzekering dekt schade tot maximaal € 500.000,00 per aanspraak en met een maximum van  € 1.000.000,00 per jaar. De aansprakelijkheid van Resolution Advocatuur is beperkt tot het bedrag dat de aanspraklijkhedsverzekeraar in voorkomende gevallen uitkeert, te vermeerderen met het eigen risico.


De schadeverzekeraar van Resolution Advocatuur is Interpolis, Bezoekadres: Spoorlaan 298 5017 JZ Tilburg, Postadres: Postbus 90106 5000 LA Tilburg, Telefoonnummer: 013 462 91 11.


Tarieven


Het standaarduurtarief van Resolution Advocatuur bedraagt

€ 190 exclusief BTW. Kantoorkosten worden niet in rekening gebracht. Eventuele  reiskosten worden tegen de helft van het tarief in rekening gebracht. Afhankelijk van de aard van de zaak en de complexiteit kunnen afwijkende tarieven worden afgesproken.


Ook is het in bepaalde gevallen mogelijk om een vaste prijs af te spreken.


Resolution Advocatuur verleent ook rechtsbijstand aan on- en minvermogenden. In die gevallen wordt bekeken of er een toevoeging bij de Raad voor Rechtsbijstand kan worden aangevraagd. Indien de cliënt een toevoeging krijgt, betaalt de Raad voor Rechtsbijstand de advocaat en wordt aan de cliënt een eigen bijdrage opgelegd die afhankelijk is van het inkomen van twee jaar geleden. Ook met een toevoeging is de cliënt ingeval van een procedure (verminderd) griffierecht verschuldigd en kan deze bij verlies in de proceskosten van de wederpartij worden veroordeeld. Meer informatie over toevoegingen is te vinden op de website van de Raad voor Rechtsbijstand: www.rvr.org. Uiteraard ontvangt u van Resolution Advocatuur in dat geval ook op voorhand de relevante informatie over de toevoeging en de financiële gevolgen daarvan.Algemene voorwaarden


1.Resolution Advocatuur is de handelsnaam van de eenmanszaak van mr. S.R. Markus waarmee hij de advocatenpraktijk voert.

2.Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Resolution Advocatuur. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW zijn niet van toepassing.

3.Iedere aansprakelijkheid van Resolution Advocatuur is beperkt tot het bedrag waarop in voorkomend geval de gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van verzekeraar komt.

4.Op deze algemene voorwaarden kunnen zich ook alle natuurlijke en rechtspersonen beroepen die direct of indirect aan Resolution Advocatuur verbonden zijn of betrokken zijn bij de dienstverlening. Resolution Advocatuur is niet aansprakelijk voor schade die door ingeschakelde derden is veroorzaakt.

5.De betalingstermijn van de facturen van Resolution Advocatuur bedraagt 14 dagen.

6.Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van de dienstverlening van Resolution Advocatuur, inclusief alle declaratiegeschillen, worden beslecht overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur.

7.Betreft het geschil een opdracht van een particuliere cliënt, dan voorziet het Reglement in bindend advies, tenzij de cliënt zich binnen een maand na de afhandeling van de klacht door de advocaat wendt tot de gewone rechter. Ingeval van een incasso van een vordering op een particuliere cliënt is alleen sprake van bindend advies indien de cliënt het nog openstaande bedrag onder de Geschillencommissie stort. Doet hij dit niet, dan is op de incasso arbitrage van toepassing.

8.Betreft het geschil de opdracht van een zakelijke cliënt, dan voorziet het Reglement in arbitrage.

9.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever aan Resolution Advocatuur.

10.De verhouding tussen opdrachtgever en Resolution Advocatuur wordt beheerst door Nederlands recht.


De klachtenregeling


Artikel 1 begripsbepalingen

In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:

-klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of

de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;

-klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;

-klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht;

Artikel 2 toepassingsbereik

1.Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen mr. S.R. Markus en de cliënt.

2.mr. S.R. Markus draagt zorg voor klachtafhandeling conform de kantoorklachtenregeling.

Artikel 3 doelstellingen

Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:

a.het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;

b.het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;

c.behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;

d.medewerkers te trainen in cliëntgericht reageren op klachten;

e.verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse.

Artikel 4 informatie bij aanvang dienstverlening

1.Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt. mr. S.R. Markus wijst de cliënt voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht erop dat het kantoor een kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening.

2.mr. S.R. Markus heeft in de overeenkomst van opdracht via de algemene voorwaarden opgenomen bij welke onafhankelijke partij of instantie een klacht die na behandeling niet is opgelost kan worden voorgelegd ter verkrijging van een bindende uitspraak en heeft dit bij de opdrachtbevestiging kenbaar gemaakt.

3.Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze kantoorklachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost worden voorgelegd aan De Geschillencommissie Advocatuur.

Artikel 5 interne klachtprocedure

1.Indien een cliënt het kantoor benadert met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid naar S.R. Markus, die daarmee optreedt als klachtenfunctionaris.

2.De klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in kennis van het indienen van de klacht en stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht.

3.Degene over wie is geklaagd tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen al dan niet na tussenkomst van de klachtenfunctionaris.

4.De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.

 

5.De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.

6.Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager, de klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd het oordeel over de gegrondheid van de klacht.

Artikel 6 geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling

1.De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.

2.De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

Artikel 7 verantwoordelijkheden

1.De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.

2.Degene over wie is geklaagd houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte over eventueel contact en een mogelijke oplossing.

3.De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht.

4.De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij.

Artikel 8 klachtregistratie

1.De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp.

2.Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld.

3.Na afhandeling van iedere klacht wordt deze geanalyseerd – al dan niet tezamen met andere klachten – en wordt er een schriftelijk plan van aanpak opgesteld ter voorkoming van nieuwe klachten.


De Geschillencommisie


Zowel in de algemene voorwaarden als in de klachtenregeling wordt verwezen naar De Geschillencommissie. Meer informatie hierover kunt u vinden op de volgende website: www.degeschillencommissie.nl/over-ons/decommissies.


Vervanging en waarneming bij afwezigheid


Bij afwezigheid van mr. S.R. Markus zal hij in beginsel worden vervangen en/of waargenomen door mr. A.W.E.S. van Duyneveldt, advocaat te (2311 EV) Leiden, Rapenburg 8,

(t) 071-7370339 (e) info@lvdadvocaten.nl


Per antwoordapparaat of per e-mail met out of office reply wordt u geïnformeerd of  de vervangings- en/of waarnemingsregeling in werking is getreden en met wie u contact kunt opnemen. In andere gevallen wordt u verzocht geen contact met mr. Van Duyneveld op te nemen.Disclaimer


Deze website bevat   algemene informatie en bevat geen juridisch advies. Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Resolution Advocatuur is niet aansprakelijk voor schade die zou kunnen ontstaan door het  gebruik van deze website en/of wanneer deze website  niet (volledig) raadpleegbaar is. Alle  auteursrechten van deze website berusten bij Resolution Advocatuur.